Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

prozacnation
prozacnation
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”. 
http://missferreira.pl/gdzie-ojciec-nie-moze-tam-matke-posle/
prozacnation
8188 11cf 500
prozacnation
3766 5c4c 500
9706 807e 500
Reposted fromink ink viapurplecornflowers purplecornflowers
prozacnation
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viapurplecornflowers purplecornflowers
prozacnation
prozacnation
prozacnation


me before entering stage
prozacnation
prozacnation
2192 3612
2942 55fd 500
prozacnation
7025 644a
prozacnation
9171 7ad7 500
7699 e95d
prozacnation
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viapurplecornflowers purplecornflowers
prozacnation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl